Sbor dobrovolných hasičů
 Hodyně u Skuhrova
 okres Beroun 

 

O nás

S ohledem na počet členů a věkovou strukturu naší členské základny nemá SDH Hodyně ambice na zapojení se do hasičského sportu, a to ať se jedná o požární útok nebo běh štafety. Činnost sboru je zaměřena spíše na organizaci společensko-kulturních akcí a ve spoluprací s obecním úřadem také akcí věnovaných pomoci obci. Dá se shrnout do následujících několika bodů:

1. Schůzová činnost:
- pravidelně jednou měsíčně členské schůze,
- podle potřeby svolávány schůze výboru.

2. Jednou ročně zkouška chodu stříkačky s použitím alespoň tří hadic.

3. Organizace několika společensko-kulturních akcí, z toho alespoň tři pro děti. Mezi jinými:
- pálení čarodějnic+protipožární osvěta
- letní den hasičů s dětmi
- turnaj v karetní hře „prší“
- mikulášská nadílka a příležitostně i jiné.

4. Na pomoc obci se organizují ve spolupráci s obecním úřadem následující aktivity:
- vyřezání náletových dřevin a úklid prostranství u pamětní lípy
- jarní úklid návsi po zimě
- úprava, odstranění náletů cesty k Nové Hodyni
- podzimní úklid parčíku u hasičárny po opadání listí

5. Zástupce sboru se účastní okrskových schůzí.

Přehled činnosti v posledních letech

Každý rok se povedlo zorganizovat několik společensko-kulturních akcí.
Když je vyjmenujeme, tak to bylo v dubnu pálení čarodějnic spojené s improvizovanou ukázkou hašení ohně. V červenci se uskutečnil letní den hasičů s dětmi s naučnou vycházkou po okolí se soutěžemi. Den byl zakončen večerním společným posezením u grilu a v nové pergole. Na konci září jsme se společně symbolicky rozloučili s létem. V polovině října se uskutečnil již tradiční turnaj ve hře „prší“ v dětské a dospělé kategorii. Již druhý rok jsme zejména pro děti zorganizovali dýňování. Tradiční je prosinec, ve kterém naši členové připravili mikulášskou nadílku pro děti v Hodyni. Dvě dětičky našeho člena jsou zapojeny do dětského družstva SDH Drahlovice. V roce 2015 - 8.května se uskutečnila zásadní společensko-kulturní akce, při které jsme vzpomněli 70.výročí ukončení 2.světové války a osvobození od Německa. Na památku této události jsme ve spolupráci s OÚ zasadili nad Hodyní lípu, o kterou se včetně jejího okolí náš sbor stará.

Provedli jsme řadu brigád na pomoc obci – udržovali jsme prostranství kolem pamětní lípy nad Hodyní, včetně výřezu náletů. Jedna akce byla na jarním úklidu v parčíku a v okolí hasičárny, pracovali jsme také na vyspravení cesty do Nové Hodyně a vyřezání náletů v příkopě. Podíleli jsme se na podzimním hrabání listí kolem rybníčku a v parčíku hasičské klubovny. Několikrát za rok jsme v parčíku a kolem dětského hřiště sekali trávu.

V samostatném odstavci je potřeba vyzdvihnout naši práci související s výstavbou zastřešené pergoly u hasičské klubovny. Na této akci včetně její přípravy byl odpracován zdarma nespočet hodin. Vyslovit dík zaslouží všichni naši členové a zejména pak senioři, kteří se do stavby aktivně zapojili.

Vnitřní prostor klubovny jsme si zvelebili instalací použité, ale ještě dobře zachovalé kuchyňské linky, takže máme úložné prostory na nádobí a další potřebné věci. Bohužel není přívod vody.

Z příspěvku obce jsme pro náš sbor pořídili novou lednici a kadibudku. Ta byla zakoupena v surovém stavu, takže ji bylo nutno natřít, smontovat a usadit do vybraného prostoru. Tím se nám myslím podařilo odstranit jedno bolavé místo pro pořádání společenských akcí.

Z historie

V době založení hasičského spolku před 101 lety byla osada Hodyně ve svazku s obcí Svinaře, k níž patřily i osady Lhotka a Halouny. Svinaře měly hasičský sbor od r. 1895. V něm byli i členové z Hodyně. Iniciátorem založení vlastního sboru byl pan Antonín Zamrazil. A tak 1.1.1913 byla v Hodyni svolána valná hromada a bylo ustaveno založení sboru v následujícím složení: Antonín Zamrazil – předseda, Čeněk Veselý – zástupce, František Melichar – jednatel, Josef Kácha – pokladník, členové: Mottl, Ledvina, Marhoul, Žáček, Kliment, Hrubý, Pechar, příspěvkoví členové: Linhart, Melichar Bohumil, Veselý František, Melichar Antonín, Veselý Karel.

Dne 6.1.1913 byla zaslána žádost o povolení sboru na C. k. okresní hejtmanství v Hořovicích. Rozhodnutí o povolení došlo Spolku dobrovolných hasičů v Hodyni 1. 3. 1913, což je oficiální datum jeho založení.
Spolek požádal o finanční podporu obec Svinaře na doplnění stejnokrojů pro zbývající členy (stejnokroje měli členové, kteří byli registrováni ve spolku ve Svinařích). Sbor dostal podporu od věcného fondu 500 Kč. Během roku již měli stejnokroje všichni členové sboru. Koncem roku 1913 bylo ve Svinařích a přilehlých obcích rozmístěno vojsko rakouské armády a bylo zabydleno ve všech usedlostech. To již byla částečná příprava na válku, i když v následujícím roce 1914 činnost sboru ještě pokračovala. V únoru byl konán ples na podporu spolku – výtěžek 160 Kč. Zemská správa poskytla 250 Kč. V témže roce byla zakoupena ruční stříkačka na potahovém podvozku, byla umístěna u p. Mottla, protože Sbor neměl vlastní objekt. Dne 26. Července byl zavražděn v Sarajevu následník trůnu František Ferdinand d´Este a 14. září 1914 byla Rakouskem vyhlášena válka Srbsku, která se rozšířila ve válku světovou. Činnost sboru v Hodyni byla přerušena až do r. 1918. Většina členů byla povolána do vojenské služby.

Po skončení války byla 9. listopadu 1918 činnost spolku obnovena. Zvolen byl nový výbor: František Melichar – starosta, Antonín Zamrazil – velitel.

V roce 1919 měla osada Hodyně 18 čísel a 105 obyvatel, počet členů sboru 13 a 9 přispívajících. Náčiní: stříkačka s podvozkem, 10 hadic, 4 savice, 2 žebříky, 1 lano, bourací náčiní, výzbroj pro 8 členů. Rybník ve středu obce byl upraven jako požární nádrž. Část z topolů, vysázených v roce 1900 na jeho břehu, byla v 70. letech vykácena a nahrazena lipami. Rybník se vždy po 10 letech čistil za pomoci občanů. Naposledy bylo odstraněno bahno v roce 2003. Činnost sboru v letech 20 až 35 dále pokračovala. Z vlastních zdrojů si sbor v Hodyni postavil u rybníka hasičskou zbrojnici pro uskladnění hasičské stříkačky a hasičského příslušenství.

V roce 1925 byly dokoupeny další hadice a příslušenství. V té době činila hodnota vybavení 5 500 Kč. Při požáru ve Svinařích rozvinuto 140 m hadic.

V roce 1935 se Hodyně osamostatnila ze svazku se Svinařemi a měla vlastní samosprávu a vlastní katastr. V těchto letech se pod vlivem událostí v Evropě a německé rozpínavosti začaly konat protiplynová cvičení na návsi a byly pořádány samaritánské kurzy a přípravy na obranu obyvatel. 7. Listopadu 1935 byl vyznamenán za dlouholetou činnost Antonín Zamrazil.

V roce 1938 byla v Československu vyhlášena mobilizace a 15.3.1939 bylo Československo zabráno. Činnost sboru byla v letech 1939 – 1945 omezena.

K obnovení činnosti došlo 7. července 1945 na valné hromadě. Předsedou zvolen Karel Melichar a velitelem Václav Kliment.

V roce 1957 zakoupena motorová stříkačka R8 se skříňovým podvozkem k připojení za traktor nebo jiné motorové vozidlo. V roce 1958 bylo založeno JZD zrušením soukromých zemědělských podniků a obec Hodyně spojena s obcí Skuhrov. Skuhrov měl 3 požární sbory – Hatě, Drahlovice, Hodyně.

V Hodyni byl v roce 1945 postaven domek, ve kterém byl umístěn obecní úřad. Po připojení obce ke Skuhrovu získal objekt k užívání požární sbor v Hodyni jako prostory pro uložení výzbroje a pro spolkovou činnost. V roce 1970 byl domek opraven, zateplen a byla k němu přistavěna garáž pro motorovou stříkačku. Původní zbrojnice je využívána jako sklad.

V letech 1960 – 1980 byla v Hodyni za pomoci hasičského sboru a dalších občanů vybudována dešťová kanalizace zatrubněním stok, zhotoveny chodníky přes celou obec a vyasfaltována náves. Do rybníka na návsi byla přivedena voda z pramene od lesní cesty potrubím průtoku 10 l/min tj. 15 000 l/den a odvod vody z rybníka byl proveden trubkami do potoka.

Činnost sboru v posledních letech byla stále omezována stárnutím členů a odlivem mladých do měst za lepším zaměstnáním. Náš sbor v letech 1980 – 2010 fungoval v obci Skuhrov jako 2 členná požární hlídka pro nenadálé situace. Starosta Kácha Jiří, velitel Marhoul Josef. Dne 12.10.2013 bylo u OSH v Berouně zrušeno placení příspěvků požárního družstva ze 6 na 3 členy, aby se nemusel zrušit SDH Hodyně.

V létě roku 2013 bylo ve spolupráci Obecního úřadu Skuhrov a Sboru dobrovolných hasičů uspořádáno v Hodyni slavnostní setkání rodáků a přátel Hodyně ke 300-letému výročí morové události a 100-letému výročí založení hasičského sboru. Toto setkání mělo značnou odezvu u obyvatel jak staré, tak i nové části obce, a v návaznosti na něj byla na den 19.1.2014 zorganizována valná hromada za účasti přátel a zájemců o práci v hasičském sboru. Na valné hromadě byli přijati čtyři noví členové a zvolen výbor.

Lze konstatovat, že od počátku roku 2014 se hasičská činnost v Hodyni významně zaktivizovala a sbor se rozšířil o další členy. Věříme, že všem členům Sboru chuť do práce vydrží a že „hasičskou káru“ v Hodyni popotáhnou zase o kousek dál.

Kontakty

Starosta: Josef Hanzl
Tel.: 724-265-296
E-mail: sdh.hodyne@seznam.cz
Poštovní adresa: SDH Hodyně, Hodyně 2, 267 27 Shuhrov

 SDH Hodyně, Hodyně 2, 26727 Skuhrov  -  sdh.hodyne@seznam.cz Poslední aktualizace: 16.10.2018